گروه تکضرب هر ماه یک ماهنامه آموزشی مربیگری فوتبال در قالب pdf و با حدود 10 مقاله آموزشی در 130 الی 150 صفحه منتشر کرده و به قیمت ده هزار تومان عرضه خواهد کرد..
 
ماهنامه تکضرب یک بستر دیجیتال تولید محتوا و اشتراک گذاری دانش برای مربیان فوتبال، مبتنی بر گفتمان تاکتیکی، تکنیک کوچینگ خلاق و تشریح الگوهای مدرن بازی است.